Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym ATstudioPROJEKT

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę AT studio PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 7 w Siedlcach, wpisaną do KRS 0000764668, NIP 8212661199
1.2. Sklep internetowy działa pod adresami: www.atstudioprojekt.com.
1.3.
Sprzedaż odbywająca się za pośrednictwem w/w stron ma formę umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AT studio PROJEKT Sp. z o.o.
1.4.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
1.5. Każdy Klient, składający zamówienie w internetowych sklepie jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
1.6. Podczas dokonywania zakupów Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

2. Składanie zamówienia

2.1. Zamawianie Produktów odbywa się za pomocą strony www.atstudioprojekt.com., e-mailem: biuro@atstudioprojekt.com, a także telefonicznie pod nr tel.: 25 633 10 16, tel.kom.  508239200

2.2. AT studio PROJEKT Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną ze sprzedażą gotowych projektów domów jednorodzinnych, garaży,  budynków gospodarczych, budynków rekreacji indywidualnej,  kosztorysów, zwanych dalej Produktami.

2.3.Prezentowane projekty „Budynki dla Biznesu” , projekty budynków użyteczności publicznej, budynków usługowych, budynków handlowych nie są projektami gotowymi i nie są produktami, traktowane są jako usługa – projekt na indywidualne zamówienie.

Zwrotowi nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.

2.4 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

2.5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Produktu
2.6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

2.7. ATstudioPROJEKT zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
2.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego telefonicznej weryfikacji przez ATstudioPROJEKT, w przypadku:

a) zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia;
b) zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmowym ATstudioPROJEKT;

2.10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2.11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w momencie telefonicznego potwierdzania go przez konsultantkę z działu sprzedaży. Jeśli Klient nie zgłosi żadnych uwag, zamówienie uznaje się za przyjęte.

2.12. ATstudioPROJEKT zastrzega sobie możliwość zmian cen poszczególnych Produktów, ustanawiania promocji, a także ich odwoływania.

 

3. Realizacja zamówienia.

3.1. Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej . Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. Dostawa Produktu do Klienta  jest nieodpłatna.

3.3. Zamówienia realizowane są:

a) przesyłane pocztą – do 14 dni roboczych;
B) w przypadku projektów nie w pełni opracowanych termin otrzymania Produktu ustalany jest indywidualne w momencie potwierdzenia zamówienia projektu oraz po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki na poczet opracowania projektu w wysokości ustalanej indywidualnie w Dziale Sprzedaży. Wysokość zaliczki zależna jest od ceny projektu. Przy każdym z projektów widnieje informacja, jeśli pozostaje on w fazie koncepcji. Mogą o tym również poinformować konsultantki w dziale sprzedaży, pod numerem telefonu 25 633 10 16.

3.4. W sklepie internetowym ATstudioPROJKT obowiązują następujące formy płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze;
b) płatność przelewem na konto


4. Zwroty i wymiany.

4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w okresie 14 dni od daty odbioru Produktu (tu w znaczeniu projektu) Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Warunkiem jest odesłanie dokumentacji w oryginalnym, nierozpakowanym pudełku, z kompletną zawartością. Rozpakowanie przesyłki jest jednoznaczne z wykorzystaniem dokumentacji i uniemożliwia jej zwrot. Każdy zwrot musi być uzgodniony z Działem Sprzedaży ATstudioPROJEKT.
4.2. Klientowi przysługuje możliwość wymiany Produktu (tu projektu) w terminie do 14 dni na Produkt o wartości co najmniej takiej samej, pod następującymi warunkami:

a) za wymianę pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 400 zł +23 %VAT. W przypadku jeżeli którykolwiek egzemplarz Produktu (tu projektu) jest zniszczony, potrącane jest 15 % wartości dokumentacji.AT studioPROJEKT zastrzega również możliwość odmowy wymiany Produktu (tu projektu) jeśli dokumentacja będzie uszkodzona. Każda wymiana musi zostać ustalona z Działem Sprzedaży. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
b) wymiana Produktu (tu projektu) może zostać dokonana tylko na Produkt (tu projekt) opracowany. Przy każdym z projektów widnieje informacja, jeśli pozostaje on w fazie koncepcji. Mogą o tym także poinformować konsultantki w dziale sprzedaży.

4.3.Zwrotowi nie podlegają projekty wykonane w ramach usługi na indywidualne zamówienie, projekty budynków użyteczności publicznej, projekty budynków usługowych, budynków handlowych, projekty zakupione z usługą zmian na indywidualnie życzenie Kupującego, projekty zaadaptowane do technologii drewnianej  lub murowanej na zamówienie Kupującego, kosztorysy wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego.


5. Reklamacje.

5.1. Wszelkie reklamacje przyjmowane są w Dziale Sprzedaży ATstudioPROJEKT przy ul. Armii Krajowej 11,  08-110 Siedlce, telefonicznie pod numerem: 25 633 10 16 lub drogą mailową:
biuro@atstudioprojekt.com.
5.2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta: imię, nazwisko, adres, rodzaj Produktu, który podlega reklamacji, numer faktury, a także przyczynę i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najszybszym terminie, a Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji ATstudioPROJEKT w danej sprawie.


6. Informacje końcowe.

6.1. Wszystkie Produkty prezentowane na stronach: www.ATstudioPROJEKT.com  objęte są ochroną praw autorskich i majątkowych. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na w/w portalach bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich i majątkowych.
6.2. Strona www.ATstudioPROJEKT.com nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 KC).
6.3. Wszystkie projekty prezentowane na w/w stronach mogą różnić się od rzeczywistej dokumentacji projektowej, ze względu na nasze ciągłe starania w podnoszeniu jakości proponowanych Klientowi Produktów.
6.4. ATstudioPROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i artykułów sponsorowanych.
6.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby ATstudioPROJEKT.